Resolució del director general de Servei de Salut per la qual es fa una crida pública amb caràcter excepcional per seleccionar aspirants per als momenaments temporals per a la categoria de facultatiu/facultativa especialista en Pediatria i Puericultura d’àrea i en EAP

>>> Crida pública pediatria GAP